ciąża i poród

dziecko

kobieta

dla dzieci

rodzina

podróże

zobacz koniecznie

Bilanse zdrowia

-
Bilans zdrowia to powszechne, pogłębione i kompleksowe badanie lekarskie, które ma być elementem aktywnej opieki pracowników służby zdrowia nad dzieckiem i młodzieżą. Badania te łącznie z systemem testów przesiewowych i grup dyspanseryjnych wprowadzono w Polsce w 1976 roku zamiast badań okresowych.

Bilanse zdrowia mają następujące cele:
     1) wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju
     2) określenie potrzeb zdrowotnych dziecka
     3) dostarczenie danych o częstości występowania różnych zaburzeń wśród dzieci.

Krótko mówiąc, bilans ma być takim dokładnym badaniem dziecka, na które lekarz nie zawsze ma czas przy standardowej wizycie dziecka, które akurat ma infekcję dróg oddechowych i to na niej skupia się główna uwaga badającego lekarza.

Bilanse wykonuje się u dzieci i młodzieży w określonym wieku. Pierwsze badanie bilansowe ma miejsce już w okresie noworodkowym (po urodzeniu-bilans 0-tabela 1), a kolejne w 2, 4, 6, 10, 14 i 18 roku życia.

@1L@Tabela 1. Rodzaj i terminy wykonywania testów przesiewowych w okresie noworodkowym i niemowlęcym

Każdy bilans ma swoją specyfikę wynikającą z wieku dziecka i fazy rozwoju oraz funkcji, jakie dziecko pełni, bądź do jakich się przygotowuje. Cele, terminy i rodzaj testów przedstawiono w tabeli 2 i 3.

@2L@
Tabela 2. Specyficzne cele i terminy wykonywania bilansów zdrowia

@3L@

Tabela 3. Rodzaj i terminy wykonywania testów przesiewowych u dzieci i młodzieży od 2 do 18 roku życia

Na kolejne badania bilansowe składają się:
   1) wywiad i analiza dokumentacji medycznej
   2) seria testów przesiewowych (tutaj powinny być wykonane pomiary wysokości, masy ciała, ocena ostrości wzroku, słuchu, pomiar ciśnienia tętniczego)- przykładowe testy prezentuje tabela 1
   3) badanie lekarskie
   4) specjalistyczne badanie lekarskie, testy laboratoryjne, badanie psychologiczne, logopedyczne
   5) wniosek z bilansu zdrowia- to podsumowanie wyżej wymienionych wyników badań. Powinien zawierać ocenę rozwoju fizycznego i psycho-ruchowego, informację o stwierdzonych wadach, zaburzeniach, kwalifikację do tzw. grup dyspanseryjnych oraz zalecenia dla rodziców i służby zdrowia. Wykaz grup dyspanseryjnych przedstawia tabela 4.

@4L@
Tabela 4. Wykaz grup dyspanseryjnych dzieci i młodzieży od O do 18 roku życia

Obecnie, w dobie powszechnych oszczędności i kolejnych reform w służbie zdrowia, sposób wykonywania badań bilansowych budzi powszechne wątpliwości. Jednak ich wynik powinien być odnotowany w książeczce zdrowia dziecka, a co ważniejsze wnioski wynikające z badania powinny być przekazane rodzicom i winny prowadzić do leczenia wykrytych nieprawidłowości i objęcia specjalistyczną opieką tych dzieci, które tego wymagają.

Tabele 1,2,3,4 na podstawie "Vademecum pediatrii" B.Górnicki, B.Dębiec

Bilanse zdrowia - dodano: 2004-11-22

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.