ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Nowe wytyczne GIS dla przedszkoli!

-
Nowe wytyczne GIS dla przedszkoli!
W celu obniżenia ryzyka zarażenia koronawirusem Główny Inspektorat Sanitarny zaktualizował wytyczne dotyczące przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Główne zmiany dotyczą zwiększenia liczebności grupy.Dodatkowo złagodzone zostały wytyczne dotyczące:
 • minimalnej przestrzeni przeznaczonej na pobyt zbiorowy;
 • zabierania zabawek z domu,
 • organizacji pracy grupy, w tym także np. zbierania się w jednym pomieszczeniu dzieci przychodzących do przedszkola lub oczekujących na odebranie przez rodziców. Umożliwiono także udział rodziców w odbywaniu przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce wychowania przedszkolnego.


Wg nowych wytycznych GIS:
 • w jednej grupie może być maksymalnie 25 dzieci
 • jeśli grupa jest integracyjna, wówczas liczba dzieci zmniejsza się do 20, przy czym maksymalnie 5 dzieci może mieć orzeczenie o niepełnosprawności
 • na 16 m2 może przebywać maksymalnie 5 dzieci. Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie, lub 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie
 • jedna grupa dzieci powinna, w miarę możliwości przebywać wyznaczonej, stałej sali i mieć tych samych, stałych opiekunów
 • sale należy wietrzyć raz na godzinę, a także regularnie myć i dezynfekować wszystkie powierzchnie wspólne, także w ciągach komunikacyjnych (m.in. poręcze, klamki, włączniki, powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków)
 • w miarę możliwości należy zadbać, aby nie stykały się ze sobą poszczególne grupy dzieci (np. należy wyznaczyć różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze)
 • najlepiej, aby dzieci bawiły się na świeżym powietrzu na terenie przedszkola (przy zachowaniu odpowiedniej odległości od osób trzecich). Jeśli nie jest to możliwe, można wyjść na pobliskie tereny rekreacyjne
 • sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do przedszkola powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany
 • z sal, w których przebywają dzieci, należy usunąć przedmioty oraz sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować, np. pluszowe zabawki. Natomiast inne zabawki (np. piłki, skakanki) należy po każdym użyciu umyć i zdezynfekować
 • dzieci nie powinny zabierać ze sobą z domu niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami
 • w przedszkolu należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, należy umożliwić dzieciom korzystanie z innych dystrybutorów wody pod nadzorem opiekuna
 • rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków oraz czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60 st. C lub wyparzać. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych
 • przedszkolanki powinny zachowywać między sobą minimum 1,5-metrowy dystans (personel kuchenny nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu ani z opiekunami dzieci, ani z dziećmi)
 • rodzice oraz opiekunowie przyprowadzający dzieci do przedszkola lub odbierający je, powinni zachować dystans na minimum 2 m
 • w okresie adaptacyjnym w przedszkolu wraz z dzieckiem może przebywać jeden rodzic lub opiekun (osoba zdrowa, bez objawów infekcji, która nie mieszka z osobą przebywającą na kwarantannie), ale muszą oni przestrzegać zasad reżimu sanitarnego, czyli zasłaniać usta i nos, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować dłonie, a także zachowywać dystans społeczny co najmniej 2 m
 • do przedszkola mogą przychodzić tylko zdrowe dzieci, bez objawów infekcji, które nie mieszkają osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowej. Dziecko do przedszkola może przyprowadzić tylko osoba zdrowa
 • GIS rekomenduje zakup termometru do przedszkola, najlepiej bezdotykowego i dezynfekowaniu go po użyciu w danej grupie. W przypadku innych termometrów, należy je dezynfekować po każdym użyciu
 • jeśli dziecko ma niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki


Przedszkola COVID-19 wytyczne GIS

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.