ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Ferie zimowe 2021 - wytyczne dla organizatorów półkolonii

-
Ferie zimowe 2021 - wytyczne dla organizatorów półkolonii
Rok 2020 mija wszystkim inaczej niż planowaliśmy, towarzyszy nam trwająca od wielu miesięcy pandemia koronawirusa. Od marca z małymi przerwami nasze dzieci nie chodzą do szkół, nauka odbywa się zdalnie, wyjazdy rodzinne i podróże są mocno ograniczone, a wręcz zaleca się, aby z nich zrezygnować.

Jak będą wyglądały zbliżające się ferie zimowe? Rząd opracował wytyczne dotyczące organizacji półkolonii dla dzieci!

Ferie zimowe w 2021 roku będą przebiegały inaczej niż w latach poprzednich. Ze względu na pandemię, termin zimowego wypoczynku został zaplanowany zaraz po szkolnej przerwie świątecznej, czyli od 4 do 17 stycznia 2021 roku i tym razem wszystkie województwa mają ferie w jednym czasie. Zaleca się aby zrezygnować z wyjazdów, hotele i pensjonaty pozostaną zamknięte, wyjazdy zorganizowane dla dzieci też nie są możliwe.

Czy można organizować półkolonie dla dzieci?


MEN poinformowało, że w szkołach i placówkach oświatowych będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny wydali wytyczne ws. organizacji półkolonii, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem.

W wytycznych zostały opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu oraz procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.

Organizacja półkolonii podczas ferii zimowych w roku 2021


Oto najważniejsze wytyczne:
W półkoloniach mogą uczestniczyć:
  • uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej.

W zajęciach mogą brać udział wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W grupie zajęciowej może znajdować się maksymalnie 12 uczestników.
Jedna grupa uczestników półkolonii przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a skład grupy nie ulega zmianie.
Do grupy przyporządkowani są każdorazowo ci sami, stali wychowawcy.
W godzinach trwania półkolonii w szkole nie mogą odbywać się inne zajęcia.
Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Półkolonie będą mogły być organizowane tylko na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadzący albo przez organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki. Organizator półkolonii ma zapewnić środki higieniczne dla personelu oraz uczestników półkolonii.

Rodzice są zobowiązani m.in. do:
  • niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii, jeśli u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatura powyżej 38 stopni, kaszel, duszności),
  • odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
  • poinformowania organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania udziału w półkolonii,
  • zaopatrzenia dziecka (uczestnika półkolonii) w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.


Więcej na stronie MEN

Zasady
Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.