24 października 2014
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Ostatnio na forum
Sprawdź koniecznie
Warto kupić
Ważne tematy

Zasiłek rodzinny

opracowanie: redakcja
konsultacja prawna: ekspert serwisu www.Mojeprawo.pl

-
   

Komu przysługuje zasiłek rodzinny

Osobą uprawnioną do zasiłku rodzinnego jest:
 obywatel polski,
 cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG,
 cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski, posiadający status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce i zamieszkujący tu wraz z członkami rodziny.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
 rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 opiekunowi faktycznemu dziecka - tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
 osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej, która uczy się i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów; osoba ta może ubiegać się o następujące świadczenia:
* zasiłek rodzinny,
* dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Zasiłek rodzinny jest wypłacany przez wszystkie podmioty.


Zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci:
 do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
 nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia dziecka, jeżeli uczy się w szkole,
 do 24 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i ma orzeczony umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności.

Kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko:
 przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie jest np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatne pełne utrzymanie),
 przebywa w rodzinie zastępczej,
 pozostaje w związku małżeńskim.

Wysokość zasiłku rodzinnego
Wysokości podanych poniżej zasiłku i dodatków obowiązują od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku.
Od 1 września 2006 r. rośnie wraz z wiekiem dziecka. Dzieci starsze otrzymują większe wsparcie. Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r.:
 48 złna dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 64 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. wysokość zasiłku rodzinnego zależy od liczby dzieci i wynosi miesięcznie:
 43,00 zł na pierwsze i drugie dziecko,
 53,00 zł na trzecie dziecko,
 66,00 zł na czwarte i kolejne dziecko.

W okresie od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka i wynosi miesięcznie:
 44,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 56,00 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat;
 65,00 zł na dziecko w wieku od 18 do 24 lat.

Niezbędne dokumenty
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (ZUS ŚR-1), zaświadczenia i dowody, m.in. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Kryterium dochodowe
Zasiłek rodzinny (i wszystkie dodatki do niego) przysługuje uprawnionym osobom, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. Jeżeli jednak członkiem rodziny jest dziecko w wieku do 25 lat legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym trwającym od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. uwzględnia się przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uzyskany w 2005 r.

Przy ustalaniu dochodu rodziny uwzględnia się dochody następujących członków rodziny:
 uprawnionego (jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub faktycznego),
 małżonka uprawnionego,
 pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia.

Dziecko w wieku powyżej 25 lat nie jest uważane za członka rodziny, nawet jeśli pozostaje na utrzymaniu.

W dochodzie rodziny uwzględniane są:
 dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 dochody, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym i zostały wymienione w art. 3 pkt 1c ustawy (np. stypendia, alimenty na rzecz dzieci).

W przypadku utraty dochodu prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na wniosek osoby uprawnionej na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się pomniejszonego o utracony dochód.

Dochód z gospodarstwa rolnego
Jeśli rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego odpowiada 50% kwoty 504,00 zł, tj. 252 zł. Dochody z gospodarstwa rolnego i dochody pozarolnicze ulegają sumowaniu.

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów rodziny to m.in.:
 zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego - w przypadku dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ZUS ŚR-3) oraz zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku - w przypadku podatku płaconego w formie ryczałtu ewidencjonowanego, albo decyzja urzędu skarbowego ustalająca wysokość podatku - w przypadku podatku płaconego w formie karty podatkowej,
 oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (ZUS ŚR-4) oraz zaświadczenie płatnika dochodu,
 zaświadczenie gminy o powierzchni gospodarstwa lub nakaz płatniczy za rok, z którego ustala się dochód - w razie posiadania gospodarstwa rolnego,
 kopia odpisu wyroku sądu lub protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej - w razie otrzymywania alimentów.


Dodatki do zasiłku rodzinnego


Dodatek z tytułu urodzenia dziecka


Dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł jednorazowo.
Art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych mówi, iż dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje także opiekunowi
faktycznemu dziecka - do ukończenia przez to dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został on przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. Opiekunem faktycznym według
przepisów tej ustawy jest osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie tego dziecka.
Wniosek można złożyć:
 u pracodawcy, jeśli w dniu 31 lipca 2005 r. zatrudniał on, co najmniej 20 pracowników. Pracodawca taki do końca bieżącego okresu zasiłkowego tj. do 31 sierpnia 2006 roku, wypłaca swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Jeśli ktoś ubiega się o zasiłek rodzinny i inne dodatki niż wymienione powyżej, czyli np. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - po wszystkie świadczenia od razu powinien zgłosić się do urzędu gminy bądź upoważnionego do realizacji świadczeń rodzinnych ośrodka pomocy społecznej.
w pozostałych przypadkach (dotyczy np.: osób bezrobotnych, osób zatrudnionych u pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników, funkcjonariuszy) wniosek o świadczenia rodzinne uprawnieni składają w urzędzie gminy lub w upoważnionym do realizacji świadczeń rodzinnych ośrodku pomocy społecznej.

Niezbędne dokumenty
Nie są wymagane dodatkowe dokumenty, oprócz dokumentów niezbędnych do wypłaty zasiłku rodzinnego.


Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (zastępujący zasiłek wychowawczy) - jest wypłacany wyłącznie przez gminy.
Dodatek przysługuje uprawnionemu do urlopu wychowawczego.
Dodatek ten przysługuje nie dłużej niż przez okres:
 24 miesięcy kalendarzowych,
 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawowana jest opieka nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawowana jest opieka nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kiedy dodatek nie przysługuje
Dodatek nie będzie wypłacany osobom:
 które bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego były zatrudnione krócej niż 6 miesięcy,
 które w okresie korzystania z urlopu wychowawczego podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 których dzieci przebywają w placówkach zapewniających całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu albo w żłobku, przedszkolu lub innej takiej instytucji zapewniającej dzienną opiekę albo gdy zaprzestaną osobiście sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 które w okresie urlopu wychowawczego korzystają z zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość dodatku
Świadczenie to jest wypłacane w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Niezbędne dokumenty
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (ZUS ŚR-1), zaświadczenia i dowody, m.in. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony, zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli opieka jest sprawowana nad dzieckiem niepełnosprawnym.


Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (zastępujący gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej) - jest wypłacany wyłącznie przez gminy.
Dodatek ten przysługuje przez okres 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia.
Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku powinna złożyć wniosek w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz powinna być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca zatrudnienia.

Kiedy dodatek nie przysługuje
Prawa do tego świadczenia nie otrzymają osoby, które mają ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty albo świadczenia pielęgnacyjnego.

Wysokość dodatku
Dodatek ten przysługuje w wysokości 400,00
zł miesięcznie.

Niezbędne dokumenty
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (ZUS ŚR-1), zaświadczenia i dowody, m.in. zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych określające datę utraty tego prawa oraz o zarejestrowaniu osoby ubiegającej się o ten dodatek, jako poszukującej pracy.


Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (zastępujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego) - jest wypłacany wyłącznie przez gminy.
Dodatek przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko oraz osobie uczącej się. Osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, wdowa, wdowiec, jeżeli nie wychowuje dziecka wspólnie z drugim z rodziców.

Gdy nastąpi zbieg prawa do tego dodatku z prawem do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (dla osób, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych), przysługuje prawo tylko do jednego wybranego przez osobę uprawnioną świadczenia.

Kiedy dodatek nie przysługuje
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się mają ustalone prawo do renty socjalnej lub renty.

Wysokość dodatku
Świadczenie to przysługuje w wysokości 170,00 zł na dziecko. W przypadku samotnego wychowywania dziecka, które ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny stopień niepełnosprawności, dodatek przysługuje w wysokości 250,00 zł na dziecko.

Niezbędne dokumenty
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (ZUS ŚR-1), zaświadczenia i dowody, m.in. kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.


Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego jest wypłacany przez wszystkie podmioty.
Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka.

Dodatek przysługuje:
 na niepełnosprawne dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia,
 na dziecko niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w wieku powyżej 16 lat do ukończenia 24 lat.

Wysokość dodatku
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
 50,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 70,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Niezbędne dokumenty
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (ZUS ŚR-1), zaświadczenia i dowody, m.in. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej.


Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem przez dziecko nowego roku szkolnego. Dodatek jest wypłacany raz w roku, we wrześniu.

Wysokość dodatku
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł jednorazowo.

Niezbędne dokumenty
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (ZUS ŚR-1), zaświadczenia i dowody, m.in. zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.


Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 90,00 zł – na dziecko przez okres 10 miesięcy w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 50,00 zł – na dziecko przez okres 10 miesięcy w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 80,00 zł – miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.


Niezbędne dokumenty
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (ZUS ŚR-1), zaświadczenia i dowody, m.in. zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie albo oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Niezaleznie od kryteriów finansowych przysługują:
●Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe ustawowe) 1000,00 zł jednorazowo wniosek składa się do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe gminne) maksymalnie 1000,00 zł jednorazowo wniosek składa się do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka (świadczenie nie przysługuje na dzieci urodzone przed dniem 09 lutego 2006 r.).

Istnieje także możliwośc występowania o świadczenia opiekuńcze do których zaliczamy:
świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 420 zł miesięcznie dochód musi wynosić 583,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny.
zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięczniew tym wypadku nie obowiązują kryteria dochodowe.
Podane powyżej dochody są dochodami netto czyli pomniejszone o podatek dochodowy oraz o składki na ubezpiecznia zdrowotne i społeczne.

Świadczenia rodzinne realizują:
organ właściwy;
samorząd województwa w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Organ właściwy realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Organem właściwym w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne.

______________________________________________________________

Aktualizacja: ekspert serwisu www.Mojeprawo.pl

Serwis tworzony przez prawników działających przy Al Pari Business Centre. Specjalizuje się w udzielaniu porad prawnych przez internet.

Zasiłek rodzinny - aktualizacja: 2004-07-13

                                


Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.