Pracownica w ciąży « maluchy.pl
ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Pracownica w ciąży

-
Pracownica w ciąży
Okres ciąży jest dla kobiety okresem szczególnym, dotyczy to również sposobu traktowania przyszłej mamy przez pracodawcę. Podlega ona szczególnej ochronie regulowanej Kodeksem Pracy.

Zgodnie z art. 176 kodeksu pracy nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży przy pracach szczegolnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, wykaz tych prac jest zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet wymienione takie prace jak :

1) prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla sfery bezpiecznej,
2)prace w środowisku, w którym występuje przekroczenie 1/4 wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
3)prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach prawa atomowego,
4) prace przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin na dobę.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy kobiet w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego sprowadza się głównie do zakazu ze strony pracodawcy – wypowiadania i rozwiązywania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownicę z 2 wyjątkami:
- zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy (na mocy art. 52 k.p.) i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy,
- rozwiązanie przez pracodawcę umowy o prace za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

Ta zasada nie dotyczy pracownicy zatrudnionej na okres próbny nie przekraczający jednego miesiąca.

Dopuszczalne jest rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron, wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracownicę.

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, ponadto kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy (art. 178 k.p.).
Polskie prawo określa prace wzbronione pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko. Zatem jeśli jest ona zatrudniona przy takiej pracy lub jeśli przedstawi zaświadczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy, wówczas pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Przeniesienie pracownicy w ciąży nie może pogorszyć jej sytuacji wynagrodzeniowej – jeżeli wynagrodzenie za pracę na nowym stanowisku jest niższe od dotychczasowego, to pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy (odpowiadający różnicy pomiędzy dotychczasowym wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem otrzymywanym po przeniesieniu).

Pracownicy będącej w ciąży przysługuje prawo do zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciąża, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. Za czas niezdolności do pracy w okresie ciąży pracownica zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim, które określa zaawansowanie ciąży oraz przybliżony termin porodu.

Po urodzeniu dziecka pracownica ma prawo do wykonywania swoich pierwotnych obowiązków określonych w umowie o pracę.

______________________________________________________________

Aktualizacja: ekspert serwisu www.Mojeprawo.pl

Serwis tworzony przez prawników działających przy Al Pari Business Centre. Specjalizuje się w udzielaniu porad prawnych przez internet.

Pracownica w ciąży - dodano: 2002-11-21

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.