ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Child Alert - co to jest i kiedy się go uruchamia

-
Child Alert - co to jest i kiedy się go uruchamia
Child Alert (CA) to system „alarmowy”, który wspomaga poszukiwania zaginionego dziecka. Polega na szybkim informowa niu społeczeństwa - za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów – o zaginionym/uprowadzonym dziecku. Policja przygotowuje specjalny komunikat, którego treść zawiera podstawowe dane na temat zdarzenia i zaginionego dziecka. Zaznaczony w nim telefon alarmowy 995 pozwala na natychmiastowy kontakt z Policją osoby będącej w posiadaniu ważnej informacji o zaginionym dziecku. Im więcej ludzi wie o zaistniałej sytuacji, tym większa szansa na odnalezienie dziecka.

Kiedy uruchamiany jest Child Alert


Każde zaginięcie osoby powoduje prowadzenie przez Policję działań poszukiwawczych. Ale nie każde zaginięcie uruchamia Child Alert. Aby ten system alarmowy został uaktywniony muszą być spełnione ściśle określone kryteria:
1. Osoba uprowadzona musi być nieletnia;
2. Musi istnieć uzasadnione podejrzenie, że padła ona ofiarą przestępstwa związanego z pozbawieniem wolności, lub jej życie jest zagrożone;
3. Uzyskano pisemną zgodę rodzica, opiekuna prawnego lub sądu na rozpowszechnienie komunikatu;
4. Musi wystąpić prawdopodobieństwo, że rozpowszechnienie komunikatu pomoże odnaleźć dziecko;
5. Policja musi posiadać dość danych do rozpowszechnienia komunikatu.

Po jakim czasie od zaginięcia uruchamiany jest Child Alert


Policjant przyjmując zawiadomienie o zaginięciu dziecka jednocześnie analizuje wszystkie dostępne informacje związane z zaginięciem pod kątem zasadności uruchomienia systemu Child Alert. Gdy okoliczności zdarzenia wypełniają wszystkie kryteria alertu - decyzja o uruchomieniu CA podejmowana jest NIEZWŁOCZNIE. Im mniej czasu upłynie od zaginięcia dziecka do uruchomienia systemu, tym większa szansa na jego odnalezienie.

Komunikat Child Alert


Kto podejmuje decyzję o uruchomieniu Child Alert


Włączenie alertu następuje na wniosek jednostki prowadzącej poszukiwania zaginionego dziecka. Taki wniosek trafia do Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Decyzję o uruchomieniu systemu Child Alert oraz o przygotowaniu specjalnego komunikatu o zaginięciu dziecka podejmuje Naczelnik Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej KGP pełniący jednocześnie funkcję szefa CPOZ, samodzielnie lub po konsultacji z doraźnie powoływanym w tym celu zespołem doradczym.


Procedura Child Alert


W jakich przypadkach należy zadzwonić na nr 995 z informacjami dla poszukujących


W przypadku zaginięcia dziecka i uruchomienia Child Alert - KAŻDA informacja jest ważna. Nawet, gdy nie jesteś przekonany, że Twoje informacje mogą się przydać, zadzwoń na numer 995, przekaż je Policji. Każda taka informacja jest skrupulatnie analizowana i sprawdzana. Może okazać się pomocna w odnalezieniu dziecka. Natomiast jej przemilczenie może odebrać szansę na szybkie i skuteczne działanie osób zaangażowanych w poszukiwania.

Czy Child Alert uruchamia się także w przypadku ucieczki dziecka z domu?


Nastolatkowie, którzy uciekają z domu rodzinnego są osobami zaginionymi w myśl zapisów Zarządzenia nr 124 KGP. W celu ich odnalezienia prowadzone są działania poszukiwawcze, zgodnie z przyjętymi procedurami. Natomiast wszczęcie Child Alert następuje wyłącznie po spełnieniu pięciu ściśle określonych kryteriów. Jednym z nich jest istnienie uzasadnionego podejrzenia, że osoba zaginiona jest ofiarą przestępstwa związanego z pozbawieniem wolności lub jest osobą nieporadną, której dobra takie jak życie i zdrowie są bezpośrednio zagrożone.

Alert o zaginięciu dziecka - Child Alert

Child Alert - co to jest i kiedy się go uruchamia - dodano: 2020-02-18

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.