Paszport dla dziecka « maluchy.pl
ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Paszport dla dziecka

-
Podanie kwestionariusz paszportowy dla osoby małoletniej


Rodzice, opiekunowie osoby nieletniej ubiegający się o wydanie paszportu składają:

* wypełniony kwestionariusz paszportowy
* znaczek opłaty skarbowej 5 zł
* dwie aktualne fotografie o wymiarach 5 cm x 4 cm, przedstawiające dziecko bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy na odwrocie fotografii należy czytelnie wpisać imię i nazwisko dziecka
* dowód uiszczenia opłaty paszportowej 30 zł

Składając kwestionariusz paszportowy o wydanie paszportu dla dziecka, oboje rodzice muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku:

* osobiście składając swoje podpisy na wniosku paszportowym w obecności urzędnika przyjmującego podanie, przedkładając do wglądu dowody osobiste z wpisanym w nie dzieckiem oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko nie posiadało paszportu lub nie było wpisane do paszportów rodziców
* lub w formie oświadczenia potwierdzonego notarialnie (dotyczy tylko kraju),
* lub w formie oświadczenia potwierdzonego przez Konsula RP
* lub w formie postanowienia sądu opiekuńczego,
opiekun prawny ustanowiony przez sąd opiekuńczy wyraża zgodę na wystawienie paszportu dziecku okazując stosowny dokument.

W sytuacji gdy rodzice, ubiegając się o paszport dla dziecka, posiadają dowód osobisty nowego wzoru (lub jedno z nich posiada dowód osobisty starego wzoru a drugie nowego wzoru) wymagany jest zupełny odpis aktu urodzenia dziecka.

Natomiast w sytuacji gdy rodzice posiadają dowody osobiste starego wzoru z dokonanymi wpisami dzieci konieczny jest skrócony odpis aktu urodzenia.

Rodzice, opiekunowie osoba nieletniej ubiegający się o wydanie paszportu okazują do wglądu:

* dowody osobiste
* umiejscowiony w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego odpis skrócony aktu urodzenia , jeżeli dziecko urodziło się za granicą.
* posiadany ważny paszport dziecka lub paszport, jeżeli istniał w nim wpis dziecka (przy odbiorze nowego paszportu należy go przedłożyć do anulowania).

Do wglądu przedstawia się również dokument uprawniający do ulgowej opłaty za paszport, jeżeli taka ulga przysługuje (ważna legitymacja szkolna)
Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.