Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Temat - przegląd serwisu

Najciekawsze artykuły i porady na temat: prawa dziecka

Pracownica w ciąży

Okres ciąży jest dla kobiety okresem szczególnym, dotyczy to również sposobu traktowania przyszłej mamy przez pracodawcę. Podlega ona szczególnej ochronie regulowanej Kodeksem Pracy. Zgodnie z art. 176 kodeksu pracy nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży przy pracach szczegolnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, wykaz tych pr

Urlop macierzyński

Regulowany Kodeksem Pracy urlop macierzyński jest uprawnieniem pracowniczym. Oznacza to, iż przysługuje on osobom pozostającym w stosunku pracy, nie zaś pracującym na umowę zlecenie, czy umowę o dzieło. Pracodawca obowiązany jest udzielić urlopu macierzyńskiego, a pracownica nie ma możliwości rezygnacji z tego urlopu. Ile trwa urlop macierzyński, w jakim wymiarze przysługuje... Przepisy określają, jakie prawa przysługują kobiecie w przypadku ... 14 z 20 tygodni urlopu musi wykorzystać mama dziecka. Jest to czas przeznaczony dla matki na ...

Urlop wychowawczy

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownikowi przysługuje urlop wychowawczy. Urlop wychowawczy przysługuje zarówno matce i ojcu dziecka, jak też innym osobom będącym opiekunami dziecka. Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy, przy czym do tego sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia ... - bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w ... przysługuje zarówno matce i ojcu dziecka, jak też innym osobom będącym opiekunami ...

Mama w pracy - prawa mamy karmiącej

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy. Czas przerwy jest wliczany do czasu pracy, wobec czego pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Na wniosek pracownicy, której przysługują przerwy, mogą być one udzielane łącznie. W sytuacji, gdy pracownica zatrudniona jest przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie p... zaświadczeniem lekarskim fakt karmienia dziecka piersią przez określony czas. ...

Praktyczny kurs USG dla przyszłych rodziców

Uwaga! Zanim przeczytacie Państwo wstęp proszę o przyjęcie tytułu artykułu oczywiście z przymrużeniem oka. Nie jest moim celem nauczenie Państwa wykonywania badania USG. Nie ma, bowiem takiej praktycznej ani teoretycznej możliwości:) Niemniej serdecznie zapraszam na KURS. Szanowni Państwo! Długo zastanawiałam się nad wyborem tematu artykułu dla potrzeb... zostały: oczko, nos, usta, a także prawa rączka, którą dziecko trzyma uniesioną ... z przebiegiem prawidłowej ciąży, rozwojem dziecka, porodem, opieką nad noworodkiem i małym ...

Dlaczego warto czytać już najmłodszym dzieciom?

Katarzyna Domańska, opowiada, jak ważne dla rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka jest czytanie na głos przez rodziców Każdy rodzic chce, by jego dzieci wyrosły na mądrych i kochających ludzi. Jedną z pierwszych inwestycji w rozwój dziecka jest niewątpliwie czytanie mu książek. Czytanie stymuluje rozwój mowy i usprawnia pamięć, kształtuje... Najważniejsze by rodzice respektowali prawa małego czytelnika (słuchacza) do kontaktu z ... Jedną z pierwszych inwestycji w rozwój dziecka jest niewątpliwie czytanie mu książek. ...

Jak zaszczepić asertywność?

Nasze pragnienia Zdecydowana większość rodziców robi co może, aby zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze zdrowie i dać dużo szczęścia. W trosce o zdrowie dziecka, a innymi słowy w trosce o wzmocnienie jego odporności na choroby somatyczne oraz monitorowanie jego rozwoju, pomaga rodzicom państwo. Dziecko zaopatrzone w książeczkę zdrowia poddawane jest w precyzyjnych term... lanie, a mamusia powie, że Marysia nie ma prawa mówić nic na temat tatusia, bo to nie jej ... Lekceważenie potrzeby dziecka upodabniania się do grupy czyni dziecko ...

Gimnastyka mózgu dla małych i dużych

Każda forma ruchu wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie i zdrowie. Istnieją pewne ćwiczenia, które wspomagają proces uczenia się, stymulując rozwój mózgu poprzez scalanie pracy obu półkul mózgowych. Dlaczego jest to takie ważne? Każda półkula mózgowa jest odpowiedzialna za konkretne funkcje, jednak gdyby półkule działały osobno, nie współpr... prawej części ciała, natomiast półkula prawa steruje częścią lewą ciała. Lewa ... uczenia się jest uwarunkowany u małego dziecka jego bardzo dynamicznym tempem rozwoju, nie ...

Prawa dziecka

Prawa dziecka uregulowane są w Deklaracji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONA dnia 20 listopada 1959 roku, oraz w Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 roku. Na gruncie prawa krajowego prawa dziecka dodatkowe chronione są przepisami ustawy z dnia roku kodeks rodzinny i opiekuńczy, us... ONZ dnia 20 listopada 1989 roku. Na gruncie prawa krajowego prawa dziecka dodatkowe chronione ... Dziecka uregulowane są w Deklaracji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONA ...

Jakie książki czytać dziecku

Choć coraz powszechniejsza jest wiedza nt. pozytywnych skutków głośnego czytania dzieciom, to wciąż wielu rodziców nie wie wg jakich kryteriów dokonać wyboru książek. Wg Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom należy wybierać książki: skierowane do dziecka i ciekawe dla niego sensowne - o czymś istotnym dla dziecka lub uczące czegoś ważn... przyrody, kraju, uznanych norm społecznych i prawa dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, ... niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, zwierząt, przyrody, ...

Wypadki z udziałem dzieci. Zapobieganie, prawa do odszkodowania

Prawie każdego dnia na polskich drogach dochodzi do wypadków komunikacyjnych z udziałem dzieci, będących pasażerami samochodów osobowych lub pieszymi. Zapobiegaj tragicznym skutkom Podczas podróży z dzieckiem samochodem, rodzice powinni pamiętać o przewożeniu dziecka w foteliku. Powinni pamiętać również o zmianie fotelika na większy - w momencie gdy tylko maluch osiągnie wagę, która jest górną granicą działania fotelika lub gdy głowa dzi... rodzice powinni pamiętać o przewożeniu dziecka w foteliku. Powinni pamiętać również o ...

Alimenty i ich realizowanie

Obowiązek alimentacyjny jest instytucją prawną, zapewniającą środki utrzymania, także wychowania, tym członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Obowiązek ten, a także wynikające z niego uprawnienia dotyczą osób pozostających w stosunkach rodzinno - prawnych, powstają z mocy samego prawa, wskutek t... rodzinno - prawnych, powstają z mocy samego prawa, wskutek takich zdarzeń jak zawarcie ... ń jak zawarcie małżeństwa, urodzenie dziecka (pochodzenie dziecka, w przypadku ojca) czy ...

Nadopiekuńczość rodziców

Wychowanie to trudne zadanie, które stoi przed każdymi rodzicami. Pomimo tysięcy poradników dotyczących wychowania dziecka nikt nie jest w stanie dać rodzicom sprawdzonych recept jak być w dobrym kontakcie z własnym dzieckiem, jak opiekować się maluchem, jak radzić sobie z bezradnością wobec trudności wychowawczych. Wraz z narodzinami dziecka życie rodziców zmienia się diametralnie. Oczekiwania i marzenia dotyczące dziecka zderzają się z realności... tysięcy poradników dotyczących wychowania dziecka nikt nie jest w stanie dać rodzicom ...

zasiłek macierzyński

(źródło: ZUS) Prawo do zasiłku Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:  urodziła dziecko, przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, przyjęła dziecko w wieku do 1 roku ... pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa, jeżeli zostało to stwierdzone prawomocnym ... ński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ...

zasiłek opiekuńczy

(źródło ZUS) Prawo do zasiłku Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8., chorym dzieckiem w wieku do lat 14. lub innym chorym członkiem rodziny. Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłe... ęcy kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku. Wysokość zasiłku Zasiłek ... zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z ...

zasiłek rodzinny

(źródło ZUS) Komu przysługuje zasiłek rodzinny Osobą uprawnioną do zasiłku rodzinnego jest: obywatel polski, cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG, cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot ... uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w ... jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka - tj. osobie ...

Zasiłek macierzyński

Za czas urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, przysługuje zasiłek macierzyński. Komu przysługuje zasiłek? - ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko lub przyjęła dziecko (do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku... pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa, jeżeli zostało to stwierdzone prawomocnym ... ęła dziecko (do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu ...

Prawa rodziców w miejscu pracy - Kodeks Pracy

USTAWA KODEKS PRACY – stan prawny na dzień 28. 07. 2011 r. DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac. Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracow... Art. 1801. § 1. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni ...

Konwencja o Prawach Dziecka

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 20 listopada 1989 r. została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach dziecka w następującym brzmieniu: Przekład KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA PREAMBUŁA Państwa-Strony niniejszej konwencji, uważając,... ły w Karcie swą wiarę w podstawowe prawa człowieka oraz w godność i wartość ... mając na uwadze, że potrzeba otoczenia dziecka szczególną troską została wyrażona w ...

Bezpieczeństwo dzieci na stoku

Jadąc z dzieckiem w góry, nie możemy zapomnieć o jego zdrowiu i bezpieczeństwie. Poniżej przedstawiam kilka aspektów, na które warto zwrócić uwagę zabierając naszą pociechę na narty. WARUNKI ATMOSFERYCZNE Pamiętajmy, że warunki atmosferyczne w mieście mogą się bardzo różnić od tych, które zastaniemy w górach. Wraz ze wzrostem wysokości - zmn... w kasku bez względu na wiek, jednak według prawa w Polsce obowiązek jazdy w kasku dotyczy ... na stok pamiętajmy o posmarowaniu twarzy dziecka tłustym kremem z filtrem UVA i UVB. ...

Żywienie wcześniaków

Każdy z nas, spodziewając się dziecka, ma nadzieję, że urodzi się ono we właściwym terminie. Co jednak, gdy stajemy się rodzicami wcześniaka? Najważniejsze, nie tracić głowy. Żywienie wcześniaka - czego mu potrzeba? Najlepszym pokarmem dla każdego noworodka jest mleko mamy – zasada ta dotyczy zarówno dzieci urodzonych w terminie, jak i wcześniaków. Mleko mamy j... ; szpitale są zobowiązane do przestrzegania prawa farmaceutycznego i rozporządzeń ... żdy z nas, spodziewając się dziecka, ma nadzieję, że urodzi się ono we ...

Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski, czyli jakie prawa mają młodzi rodzice

Przyszli rodzice jeszcze przed pojawieniem się dziecka powinni sprawdzić, czy urlop macierzyński i tacierzyński im przysługuje oraz jakie zasady tutaj obowiązują. Jeszcze niedawno prawo do urlopu macierzyńskiego miały tylko osoby zatrudnione na etacie i te, które opłacały ubezpieczenie chorobowe i prowadziły działalność gospodarczą. Od 2016 roku możliwość do opieki nad nowo narodzonym dziecku została rozszerzona o osoby bezrobotne, studentów, pra... rodzice jeszcze przed pojawieniem się dziecka powinni sprawdzić, czy urlop macierzyński i ...

Jak wybrać zasłony i firanki do pokoju dziecięcego - praktyczne wskazówki

Aranżacja okna w pokoju dziecięcym to nie to samo, co dekorowanie okien w salonie lub sypialni. Dzieci mają inne potrzeby, stąd po inne firany i zasłony trzeba sięgnąć. Podpowiadamy, jak wybrać firany i zasłony do pokoju dziecięcego. Pokój dziecinny – jakiemu wyzwaniu muszą sprostać firany i zasłony Pokój dziecinny to nie

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - ile, dla kogo i jak otrzymać

Od 1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 nazwany Polskim Ładem. W ramach Polskiego Ładu, obok dotychczasowego 500 plus, wprowadzone zostaje dodatkowe świadczenie dla rodzin z dziećmi, które ma pomóc młodym ludziom podjąć decyzję o posiadaniu dzieci. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy nie jest uzależn... ńczego należy złożyć wniosek. Ustalenie prawa do kapitału będzie następować na wniosek ... pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego ...

W ciąży za kierownicą - jak zapinać pasy w ciąży i inne porady

W pierwszych miesiącach ciąży nie ma powodu, żeby kobieta rezygnowała z siadania za kierownicą. Jednak z racji szczególnego stanu, w jakim znajduje się przyszła mama warto, by znała zasady bezpiecznego podróżowania. Powinna mieć również świadomość, że w bardziej zaawansowanej ciąży lepiej unikać prowadzenia samochodu. Odpowiada przecież wtedy za zdrowie i życie nie tylko swoje, ale i dziecka. ... stanowią najlepsze zabezpieczenie zarówno dla kobiety, jak i jej dziecka. Trzeba pamiętać tylko o ich dokładnym wyregulowaniu, tak by nie ...