ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Zasiłek rodzinny - ile wynosi i komu przysługuje

-
Zasiłek rodzinny - ile wynosi i komu przysługuje
Zasiłek rodzinny to jedna z form pomocy finansowej, którą można otrzymać z budżetu państwa. Ma ona na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad dzieckiem lub dziećmi. Warto dowiedzieć się, kto może otrzymać taką pomoc i o jakich kwotach mowa.

Dla kogo zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny to świadczenie dla rodzin, które mają niskie dochody – czyli takie, przy których bardzo trudno jest rodzinę utrzymać. Kryteria „niskich dochodów” są ściśle określone i przeliczone na podstawie poprzedniego roku (oznacza to, że osoba starająca się o zasiłek rodzinny w roku 2014 musi przestawić dane o dochodach za rok 2013). Aby zasiłek rodzinny został przyznany, dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może przekraczać 539 złotych miesięcznie. Od listopada 2014 roku kwota ta uległa zwiększeniu i wynosi 574 złote – oznacza to, że zasiłek będzie łatwiejszy do uzyskania.
Uwaga! Warto zauważyć, że w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, maksymalny dla uzyskania świadczenia dochód to 664 złote.

Wysokość zasiłku

Zasiłek rodzinny nie jest dużą kwotą, jednak w przypadku problemów finansowych z pewnością będzie jakąś formą wsparcia. W bieżącym roku zasiłek ten wynosi 77 złotych na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 106 złotych w przypadku dziecka między 5 a 18 rokiem życia oraz 115 złotych, gdy dziecko ma od 18 do 24 lat.

Gdzie udać się po pomoc?

Aby uzyskać decyzję o przyznaniu świadczeń, należy udać się do urzędu gminy/miasta. Tam otrzymuje się komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i świadczenia. Osobą, która może ubiegać się o zasiłek jest uczący się albo rodzice lub opiekunowie prawni.

Komu przysługuje zasiłek?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na rok, jest to tzw. okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada danego roku do 31 października roku następnego. Jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek złoży podanie w lutym, to świadczenie będzie przyznane od 1 lutego także do 31 października – więc jest to „strata” kilku miesięcy.

Kryterium dochodowe nie jedynym, które trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie. Może być ono wypłacane bowiem tylko, jeśli:
 • Dziecko nie skończyło 18 lat (jeśli nie kontynuuje nauki)
 • Dziecko uczy się i nie skończyło jeszcze 21 lat
 • Osoba ubiegająca się nie ma jeszcze 24 lat, uczy się i ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym)
 • Osoba ubiegająca się nie ma jeszcze 24 lat, uczy się nie pozostaje na utrzymaniu rodziców (z racji ich śmierci lub zasądzenia od nich alimentów)

Dodatki do zasiłku

Warto wiedzieć, że w zależności od okoliczności można starać się o otrzymanie stosownego dodatku do zasiłku rodzinnego. Kiedy warto postarać się o dodatkowe pieniądze i jakie są to kwoty?
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  Czyli tzw. „płatny wychowawczy”. Wynosi on 400 złotych miesięcznie i przysługuje matkom o niskich dochodach, które decydują się nie powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim.
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  W tym przypadku wysokość zasiłku wynosi 170 złotych miesięcznie na jedno dziecko, ale nie więcej niż 340 złotych łącznie. Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne, dodatek jest powiększony o 80 złotych na jedno dziecko, przy maksymalnej kwocie 160 zł.
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  To dodatkowe pieniądze w kwotach 60 złotych miesięcznie (gdy dziecko nie ma jeszcze 5 lat) albo 80 złotych (od 18 do 24 roku życia dziecka).
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia nauki szkolnej
  Na początku września można otrzymać z budżetu państwa 100 złotych.
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole w innej miejscowości
  Tutaj kwoty zależne są od tego, czy dziecko mieszka z nami i tylko dojeżdża do innej miejscowości, czy w niej zamieszkuje. W pierwszym przypadku wysokość świadczenia wynosi 50 złotych miesięcznie, w drugim – 90 złotych.
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  Przez rodzinę wielodzietną rozumie się tę, w której jest co najmniej troje dzieci. Wówczas na trzecie i na każde kolejne dziecko (ale już nie na pierwsze i drugie) przysługuje 80 złotych miesięcznie.
Zasiłek rodzinny - ile wynosi i komu przysługuje - dodano: 2014-11-04

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.