Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Temat - przegląd serwisu

Najciekawsze artykuły i porady na temat: zasiłek

Urlop macierzyński

Regulowany Kodeksem Pracy urlop macierzyński jest uprawnieniem pracowniczym. Oznacza to, iż przysługuje on osobom pozostającym w stosunku pracy, nie zaś pracującym na umowę zlecenie, czy umowę o dzieło. Pracodawca obowiązany jest udzielić urlopu macierzyńskiego, a pracownica nie ma możliwości rezygnacji z tego urlopu. Ile trwa urlop macierzyński, w jakim wymiarze przysługuje? Ile trwa urlop macierzyński? Roczny urlop macierzyński Urlop macierzyńsk... ński + rodzicielski) przysługuje przez rok zasiłek macierzyński (zwany też zasiłkiem ...

Zasiłek opiekuńczy

Za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie (tj. pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom wykonującym pracę nakładczą, osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub u... przysługuje na równi matce i ojcu dziecka. Zasiłek wypłaca się jednak tylko jednemu z ...

Zasiłek rodzinny - ile wynosi i komu przysługuje

Zasiłek rodzinny to jedna z form pomocy finansowej, którą można otrzymać z budżetu państwa. Ma ona na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad dzieckiem lub dziećmi. Warto dowiedzieć się, kto może otrzymać taką pomoc i o jakich kwotach mowa. Dla kogo zasiłek rodzinny? Zasiłek rodzinny to świadczenie dla rodzin, które mają niskie dochody – czyli takie, przy których bardzo trudno jest rodzinę utrzymać. Kryteria &... roku (oznacza to, że osoba starająca się o zasiłek rodzinny w roku 2014 musi przestawić dane o ...

informacje ogólne o zasiłkach

Rok zasiłkowy zaczyna się 1 czerwca i trwa do 31 maja następnego roku. Ale o zasiłek rodzinny, wychowawczy oraz alimenty wypłacane z funduszu alimentacyjnego można wystąpić w dowolnym momencie. Na każdy rok zasiłkowy ustalana jest wysokość świadczeń oraz wysokość dochodu, czyli podstawa do obliczenia, czy świadczenie się należy. Co roku pod koniec maja trzeba więc wziąć z urzędu skarbowego zaświadczenia o wysokości zarobków i złożyć wniosek. Wni... i trwa do 31 maja następnego roku. Ale o zasiłek rodzinny, wychowawczy oraz alimenty ...

Czy należy się urlop wypoczynkowy po urodzeniu drugiego dziecka w czasie urlopu wychowawczego

Stosownie do przepisów Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu wychowawczego, w wymiarze: - proporcjonalnym do okresu przepracowanego przed urlopem i - proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego po urlopie - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalenda... dziecko, na które został jej przyznany zasiłek macierzyński do 2007.05.10, a następnie ...

Dlaczego warto planować finanse osobiste?

Planowanie finansowe kojarzy nam się przede wszystkim z działalnością firm, które tworzą biznes plany, aby określić cele przedsiębiorstwa i sposoby ich realizacji. Ewentualnie z budżetem państwa, który jest jednym wielkim planem finansowym, określającym kierunki rozwoju całej gospodarki. Jest przy tym interesujące, że specjaliści od finansów zatrudnieni w firmach, choć znakomicie wypełniają swoje obowiązki zawodowe, opracowując strategiczne pla... ony, zastępczym źródłem dochodów będzie zasiłek (chorobowy czy związany z bezrobociem), ...

zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który zachorował w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi oraz ubezpieczonemu, który wykonuje pracę nakładczą od 34 dnia choroby. Za pierwsze 33 dni pracownik otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy. Zasiłek przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Za każdy dzień choroby przysługuje 1/30 część wynagrodzenia sta... ł w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi oraz ...

zasiłek macierzyński

(źródło: ZUS) Prawo do zasiłku Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:  urodziła dziecko, przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie ur... to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Zasiłek macierzyński przysługuje także pracownicy ...

zasiłek opiekuńczy

(źródło ZUS) Prawo do zasiłku Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8., chorym dzieckiem w wieku do lat 14. lub innym chorym członkiem rodziny. Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres. Z... ługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, ...

zasiłek rodzinny

(źródło ZUS) Komu przysługuje zasiłek rodzinny Osobą uprawnioną do zasiłku rodzinnego jest: obywatel polski, cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG, cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o które... Kiedy Zasiłek rodzinny nie przysługuje Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeśli: ...

zasiłek wyrównawczy

Prawo do zasiłku wyrównawczego przysługuje jedynie ubezpieczonym, którzy są pracownikami. Zasiłek otrzymują osoby, których miesięczne wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej. Prawo do zasiłku wyrównawczego przysługuje również pracownikom, którzy w wyniku zmian w stanie zdrowia zostali przesunięci u tego samego pracodawcy na inne stanowisko, dostosowane... ubezpieczonym, którzy są pracownikami. Zasiłek otrzymują osoby, których miesięczne ...

Zasiłek macierzyński

Za czas urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, przysługuje zasiłek macierzyński. Komu przysługuje zasiłek? - ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko lub przyjęła dziecko (do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10 roku życia) na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia bądź... lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu - ...

Prawa rodziców w miejscu pracy - Kodeks Pracy

USTAWA KODEKS PRACY – stan prawny na dzień 28. 07. 2011 r. DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac. Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyb... ńskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach ...

Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski, czyli jakie prawa mają młodzi rodzice

Przyszli rodzice jeszcze przed pojawieniem się dziecka powinni sprawdzić, czy urlop macierzyński i tacierzyński im przysługuje oraz jakie zasady tutaj obowiązują. Jeszcze niedawno prawo do urlopu macierzyńskiego miały tylko osoby zatrudnione na etacie i te, które opłacały ubezpieczenie chorobowe i prowadziły działalność gospodarczą. Od 2016 roku możliwość do opieki nad nowo narodzonym dziecku została rozszerzona o osoby bezrobotne, studentó... pracodawcy specjalny wniosek. Aby otrzymać zasiłek macierzyński, który przysługuje na urlopie ...

PIT 2019 - ulga na dziecko za 2018 rok

Początek roku, to czas na rozliczenia podatków za rok ubiegły. Rodzice nie zawsze wiedzą, jakie odliczenia im przysługują. Jak rozliczyć ulgę na dziecko w roku 2019 w PIT za 2018 rok? Dzięki uldze podatkowej na dziecko można zapłacić niższy podatek. Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi na dziecko w rozliczeniu podatkowym za 2018 rok składanym do 30 kwietnia 2019 roku Kto może skorzystać z ulgi na dziecko za 2018 rok? Z ulgi na dziecko mogą skorzy... de niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę ...

Koronawirus z Wuhan (2019-nCoV) - objawy, jak można się zarazić, zapobieganie

Groźny koronawirus pochodzący z Chin w bardzo szybkim tempie rozprzestrzenia się poza granicami kraju. Od grudnia niemal wszędzie pojawiają się informacje o nowym koronawirusie nazwanym 2019-nCoV. Jak dotąd uważano, że istnieje tylko sześć typów koronawirusów, które atakują ludzi, a wśród nich dość znane: SARS (zespół ciężkie

FILM - To musisz wiedzieć o koronawirusie!

Ministerstwo Zdrowia podpowiada, jak skutecznie chronić się przed zakażeniem oraz co należy zrobić, gdy podejrzewamy, że możemy być zainfekowani. Jak poinformował dziś wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, według dostępnych obecnie danych, jeśli dzieci zapadają na chorobę wywołaną koronawirusem, to przechodzą ją bezobjawowo. N

Kwarantanna domowa - co to znaczy?

Kwarantanna domowa, to środek zapobiegawczy stosowany w przypadku wykrycia zakażenia rozprzestrzeniającym się patogenem. Szczególne wskazania do kwarantanny domowej pojawiają się w sytuacjach epidemiologicznych, co ma miejsce w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem COVID-19 z Wuhan. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanita

Koronawirus - zasiłek opiekuńczy i inne świadczenia pieniężne

W ramach działań prewencyjnych w walce z koronawirusem zamknięte zostały szkoły, przedszkola i żłobki w całym kraju. Jest to niemały problem dla pracujących rodziców, którzy błyskawicznie muszą zapewnić opiekę dla swoich dzieci. Co mogą zrobić rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom? Jakie świadczenia przysługują osobom pracującym, które muszą poddać się kwarantannie? Zasiłek opiekuńczy na dziecko w przypadku zamknięci... Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w ...

Koronawirus - jak uchronić babcię i dziadka

W ramach działań podjętych do walki z koronawirusem, zamknięte zostały żłobki, przedszkola i szkoły. Ze względu jednak na ogromne zagrożenie patogenem Minister Zdrowia odradza oddawanie dzieci pod opiekę seniorów. Pamiętajmy, że dziadkowie, czyli osoby starsze, są w grupie ryzyka związanego z poważnymi powikłaniami po zakażeniu koronawirusem i należy ich szczególnie chronić. Zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia przez okres 14 dni należy mo... dotycząca koronawirusa zapewnia rodzicom zasiłek opiekuńczy z ZUS na czas sprawowania opieki ...

Jak chronić dziecko przed koronawirusem?

W obawie przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, zamknięte zostały na okres dwóch tygodni przedszkola i szkoły. Według doniesień z całego świata koronawirus jest niegroźny dla najmłodszych, którzy wg badań przechodzą zakażenie bezobjawowo. Nie jest jednak do końca wiadome, czy wirus faktycznie najmłodszych nie dotyka,

Koronawirus - jak zrobić płyn do dezynfekcji rąk?

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa najważniejsze jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Główny Inspektorat Sanitarny apeluje, aby przede wszystkim myć ręce - często, dokładnie, wodą z mydłem. Nie zawsze jednak mamy taką możliwość, wówczas warto mieć przy sobie antybakteryjny płyn lub żel do dezynfekcji r

Stan epidemii - co oznacza?

Trwająca od kilku tygodni pandemia koronawirusa skłania do dalszych decyzji. W Polsce ogłoszony już został stan zagrożenia epidemicznego, zamknięte mamy granice dla cudzoziemców, obowiązuje kwarantanna dla Polaków wracających z zagranicy, powszechnie zalecane jest pozostanie w domu. W kolejnym kroku ogłoszony został na terenie Polski s