Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Warto kupić
Temat - przegląd serwisu

Najciekawsze artykuły i porady na temat: zasiłek

Zasiłek opiekuńczy

Za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie (tj. pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom wykonującym pracę nakładczą, osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo ... przysługuje na równi matce i ojcu dziecka. Zasiłek wypłaca się jednak tylko jednemu z rodziców, ...

Zasiłek rodzinny - ile wynosi i komu przysługuje

Zasiłek rodzinny to jedna z form pomocy finansowej, którą można otrzymać z budżetu państwa. Ma ona na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad dzieckiem lub dziećmi. Warto dowiedzieć się, kto może otrzymać taką pomoc i o jakich kwotach mowa. Dla kogo zasiłek rodzinny? Zasiłek rodzinny to świadczenie dla rodzin, które mają niskie dochody – czyli takie, przy których bardzo trudno jest rodzinę utrzymać. Kryteria „niskich dochodów” s... roku (oznacza to, że osoba starająca się o zasiłek rodzinny w roku 2014 musi przestawić dane o ...

informacje ogólne o zasiłkach

Rok zasiłkowy zaczyna się 1 czerwca i trwa do 31 maja następnego roku. Ale o zasiłek rodzinny, wychowawczy oraz alimenty wypłacane z funduszu alimentacyjnego można wystąpić w dowolnym momencie. Na każdy rok zasiłkowy ustalana jest wysokość świadczeń oraz wysokość dochodu, czyli podstawa do obliczenia, czy świadczenie się należy. Co roku pod koniec maja trzeba więc wziąć z urzędu skarbowego zaświadczenia o wysokości zarobków i złożyć wniosek. Wniosek o świadczenie or... i trwa do 31 maja następnego roku. Ale o zasiłek rodzinny, wychowawczy oraz alimenty wypłacane ...

Czy należy się urlop wypoczynkowy po urodzeniu drugiego dziecka w czasie urlopu wychowawczego

Stosownie do przepisów Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu wychowawczego, w wymiarze: - proporcjonalnym do okresu przepracowanego przed urlopem i - proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego po urlopie - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego. ... drugie dziecko, na które został jej przyznany zasiłek macierzyński do 2007.05.10, a następnie ...

Dlaczego warto planować finanse osobiste?

Planowanie finansowe kojarzy nam się przede wszystkim z działalnością firm, które tworzą biznes plany, aby określić cele przedsiębiorstwa i sposoby ich realizacji. Ewentualnie z budżetem państwa, który jest jednym wielkim planem finansowym, określającym kierunki rozwoju całej gospodarki. Jest przy tym interesujące, że specjaliści od finansów zatrudnieni w firmach, choć znakomicie wypełniają swoje obowiązki zawodowe, opracowując strategiczne plany finansowe dla swojej f... żony, zastępczym źródłem dochodów będzie zasiłek (chorobowy czy związany z bezrobociem), który ...

zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który zachorował w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi oraz ubezpieczonemu, który wykonuje pracę nakładczą od 34 dnia choroby. Za pierwsze 33 dni pracownik otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy. Zasiłek przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Za każdy dzień choroby przysługuje 1/30 część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru ... ł w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi oraz ...

zasiłek macierzyński

(źródło: ZUS) Prawo do zasiłku Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:  urodziła dziecko, przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ub... to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Zasiłek macierzyński przysługuje także pracownicy ...

zasiłek opiekuńczy

(źródło ZUS) Prawo do zasiłku Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8., chorym dzieckiem w wieku do lat 14. lub innym chorym członkiem rodziny. Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres. Zasiłek opiekuńc... przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, ...

zasiłek rodzinny

(źródło ZUS) Komu przysługuje zasiłek rodzinny Osobą uprawnioną do zasiłku rodzinnego jest: obywatel polski, cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG, cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 ... Kiedy Zasiłek rodzinny nie przysługuje Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeśli: ...

zasiłek wyrównawczy

Prawo do zasiłku wyrównawczego przysługuje jedynie ubezpieczonym, którzy są pracownikami. Zasiłek otrzymują osoby, których miesięczne wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej. Prawo do zasiłku wyrównawczego przysługuje również pracownikom, którzy w wyniku zmian w stanie zdrowia zostali przesunięci u tego samego pracodawcy na inne stanowisko, dostosowane do potrzeb adaptacji lub prz... ubezpieczonym, którzy są pracownikami. Zasiłek otrzymują osoby, których miesięczne ...

Zasiłek macierzyński

Za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Komu przysługuje zasiłek? - ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko lub przyjęła dziecko (do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10 roku życia) na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przyspo... lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu - ...

Prawa rodziców w miejscu pracy - Kodeks Pracy

USTAWA KODEKS PRACY – stan prawny na dzień 28. 07. 2011 r. DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac. Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uz... ńskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach ...

Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski, czyli jakie prawa mają młodzi rodzice

Przyszli rodzice jeszcze przed pojawieniem się dziecka powinni sprawdzić, czy urlop macierzyński i tacierzyński im przysługuje oraz jakie zasady tutaj obowiązują. Jeszcze niedawno prawo do urlopu macierzyńskiego miały tylko osoby zatrudnione na etacie i te, które opłacały ubezpieczenie chorobowe i prowadziły działalność gospodarczą. Od 2016 roku możliwość do opieki nad nowo narodzonym dziecku została rozszerzona o osoby bezrobotne, studentów, pracujących na umowę o d... pracodawcy specjalny wniosek. Aby otrzymać zasiłek macierzyński, który przysługuje na urlopie ...

PIT 2019 - ulga na dziecko za 2018 rok

Początek roku, to czas na rozliczenia podatków za rok ubiegły. Rodzice nie zawsze wiedzą, jakie odliczenia im przysługują. Jak rozliczyć ulgę na dziecko w roku 2019 w PIT za 2018 rok? Dzięki uldze podatkowej na dziecko można zapłacić niższy podatek. Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi na dziecko w rozliczeniu podatkowym za 2018 rok składanym do 30 kwietnia 2019 roku Kto może skorzystać z ulgi na dziecko za 2018 rok? Z ulgi na dziecko mogą skorzystać podatnicy rozliczają... żde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę ...