ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - ile, dla kogo i jak otrzymać

-
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - ile, dla kogo i jak otrzymać
Od 1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 nazwany Polskim Ładem. W ramach Polskiego Ładu, obok dotychczasowego 500 plus, wprowadzone zostaje dodatkowe świadczenie dla rodzin z dziećmi, które ma pomóc młodym ludziom podjąć decyzję o posiadaniu dzieci. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy nie jest uzależniony od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.

Ile wynosi Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?


Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, to wsparcie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 36 miesiąca życia. Maksymalna kwota świadczenia, to 12 tys. zł na dziecko. Celem kapitału opiekuńczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługująca kwota świadczenia będzie wypłacana co do zasady między 12 a 36 miesiącem życia dziecka. Rodzice mogą dowolnie wykorzystać przysługujące im świadczenie:
  • po 500 zł miesięcznie przez 2 lata,
  • po 1000 zł miesięcznie przez rok.

Rodzice sami zdecydują również, na co przeznaczą otrzymane środki, czy na opłacenie miejsca w żłobku, czy na wynagrodzenie dla niani lub na pokrycie samodzielnej opieki nad dzieckiem. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa, ale również alternatywę.

Komu i na jakich zasadach przysługuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?


Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, to świadczenie dla rodzin z dziećmi niezależne od innych dotychczasowych świadczeń. Świadczenie przysługuje rodzicom - matce lub ojcu dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Przyznawane jest na drugie i kolejne dzieci.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci - wówczas świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie dziecko lub kolejne 36. miesiąca życia.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje także rodzicom adopcyjnym, czyli osobom, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka. W takim przypadku prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będzie przysługiwało na to dziecko po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym osoby te przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego w sprawie przysposobienia dziecka, przez maksymalny okres kolejnych 24 miesięcy, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. A w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy


Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dzieci niezależnie od wieku pierwszego dziecka, może być ono pełnoletnie. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodów rodziny oraz nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (PIT).

Jeśli rodzice są rozwiedzeni, wówczas świadczenie na dziecko przysługuje temu z jego rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko pozostaje. Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu rodzice rozwiedzeni lub żyjący w separacji opiekują się dzieckiem naprzemiennie, wówczas każdy z rodziców będzie mógł złożyć wniosek o świadczenie na dziecko, nad którym sprawuje naprzemienną opiekę i w takim przypadku zostanie mu przyznany kapitał w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia. Kapitał nie będzie przysługiwał, jeżeli:
  • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,
  • rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Jeśli okaże się, że matka lub ojciec marnotrawią wypłacany im kapitał albo wydatkują go niezgodnie z celem, wówczas należny kapitał będzie im przekazywany w całości lub w części przez odpowiedni organ w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Jak otrzymać świadczenie?


Realizacją Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS będzie prowadził postępowanie w sprawie przyznania świadczenia oraz wypłacał należną kwotę.

Podobnie, jak w przypadku świadczeń w ramach programów 500 plus oraz Dobry Start, aby uzyskać prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego należy złożyć wniosek. Ustalenie prawa do kapitału będzie następować na wniosek złożony do ZUS - w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Wniosek wraz z załącznikami składany jest wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, jak przy wnioskach o wspomniane świadczenia. Wniosek można złożyć poprzez:
  • Portal Emp@tia
  • PUE ZUS
  • Bankowość elektroniczną

Osobie, która nie posiada profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, ZUS ten profil założy.

Wniosek powinien zostać złożony w okresie między pierwszym dniem 3 miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia, a ostatnim dniem pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia (inaczej sytuacja wygląda w przypadku wniosków na dziecko przyjęte na wychowanie).

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna - świadczenie 400 plus


Z kolei na dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie) przysługiwać będzie dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Świadczenie to także będzie przysługiwało rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Dofinansowanie związane jest z pobytem dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i będzie przeznaczane na pokrycie opłaty za pobyt (bez opłaty za wyżywienie).

Na dzieci, na które został przyznany Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i kapitał ten został przez matkę lub ojca pobrany w przysługującej wysokości przed ukończeniem przez dziecko 36 miesiąca życia, dofinansowanie będzie przysługiwało po ukończeniu przez dziecko 36 miesiąca życia.

Dofinansowanie wynosi 400 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż wysokość opłaty faktycznie ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w placówce.

Wsparcie będzie wypłacane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna tak długo, jak dziecko będzie do niego uczęszczać. Dofinansowanie będzie przekazywane w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Wniosek o świadczenie 400 plus należy także złożyć w ZUS. Postępowanie w sprawie dofinansowania będzie prowadzić oraz dofinansowanie to wypłaci ZUS. Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania może być złożony nie wcześniej, niż w dniu rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. A dofinansowanie przysługuje od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do placówki lub objęcia dziecka opieką w przypadku wniosku złożonego w terminie 2 miesięcy od tego dnia, natomiast w pozostałych przypadkach dofinansowanie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.


kod FB: RKO22

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - ile, dla kogo i jak otrzymać - dodano: 2021-11-22

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.