ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

rejestracja firmy krok po kroku

-

krok 1 


Ewidencję działalności gospodarczej dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, czyli miejsca , gdzie stale przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejsce zakładu głównego, oddziału lub inne miejsce wykonywania działalności nie wpływa na właściwość organu.
Tu dokonasz rejestracji działalności gospodarczej poprzez złożenie kompletnego wniosku wraz z potwierdzeniem opłaty w wysokości 100 zł za rejestrację.

Przy wypełnianiu wniosku zwróć uwagę na:  • PESEL (nowy obowiązek od 1 stycznia 2004 r.)

  • oznaczenie przedsiębiorcy, na które składa się Twoje imię i nazwisko oraz fakultatywnie „nazwa finezyjna”;

  • przedmiot wykonywanej działalności, który musi być zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

  • datę rozpoczęcia działalności, która jest istotnie ważna z punktu widzenia innych instytucji i zalegalizowania swoich działań (np. Urząd Skarbowy)


Zmiana wpisu kosztuje 50 zł, dlatego staraj się uwzględnić wszelkie dane w pierwszym wniosku/ formularzu rejestracyjnym.
Dane w ewidencji zostaną wzbogacone o nowe informacje o przedsiębiorcach od 1 stycznia 2007r.

Ewidencja przedsiębiorców jest jawna, co oznacza ,że zarówno Ty jak i Twoi klienci mogą uzyskać informację o prowadzonej przez Ciebie działalności, bez potrzeby wykazywania interesu prawnego. Wgląd do ewidencji jest bezpłatny.

Dokonanie wpisu powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki w ciągu 7 dni. W efekcie tych działań zostanie Ci doręczone zaświadczenie o wpisie w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.


krok 2 


REGON - rejestracja w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzona jest przez
Wojewódzki Urząd Statystyczny

Korzystając z uproszczonej procedury rejestracji, możesz skorzystać z ułatwienia polegającego na tym, że w tym samym organie ewidencyjnym, w którym składasz formularz o zarejestrowanie działalności, czyli w Urzędzie Miejskim Wrocławia możesz pobrać i złożyć formularz RG – 1 o nadanie nr REGON dla Twojej działalności.
Nadanie REGONU odbywa się bezpłatnie. 


krok 3
Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej lub jego aktualizacja (NIP) jest zadaniem właściwego Urzędu Skarbowego.
We Wrocławiu każda dzielnica jest obsługiwana przez inny urząd skarbowy: dla Wrocławia- Krzyki, Fabryczna, Stare Miasto, Śródmieście i Psie Pole.

Podatek dochodowy osoby fizycznej samodzielnie prowadzącej działalność gospodarczą jest rozliczany w urzędzie właściwym wg miejsca zamieszkania podatnika.
Podatnik podatku VAT składa wniosek wg miejsca wykonywania działalności. Jeśli jest więcej niż jedno miejsce wykonywania działalności, podatnik składa wniosek do Urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Zgłoszenie deklaracji VAT kosztuje 152 zł.

Są rożne formy rozliczania podatku dochodowego: karta podatkowa, ryczałt, księga przychodów i rozchodów. Nie każda działalność może być objęta dowolna formą opodatkowania, dlatego, proszę, zasięgnij informacji w urzędzie skarbowym, która z nich będzie najkorzystniejsza dla Ciebie i prowadzonej przez Ciebie działalności.

NIP jest tylko jeden i w świetle przepisów ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej od 1 stycznia 2007r. będzie numerem identyfikacyjnym dla przedsiębiorcy w każdej dokumentacji na zewnątrz przedsiębiorstwa.
W przypadku złożenia wniosku NIP-1 w urzędzie skarbowym należy przedstawić następujące dokumenty:  1. tytuł prawny do lokalu, w którym będzie zakład główny/siedziba (jeśli to będzie mieszkanie to akt notarialny, przydział lub umowa najmu),

  2. umowę z bankiem,

  3. zaświadczenie o wpisie do ewidencji,

  4. zaświadczenie o nadaniu nr REGON,

  5. dowód osobisty.


Uproszczona procedura umożliwi Ci także pobranie i złożenie tego wniosku w Urzędzie Miejskim, w miejscu rejestracji firmy. Jednak nie wykluczy obowiązku pojawienia się Twojej osoby we właściwym urzędzie skarbowym w celu przedłożenia nr REGON i umowy z bankiem.


krok 4


Zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych


(źródło: UM Wrocław)


rejestracja firmy krok po kroku - dodano: 2006-04-12

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.