ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

kredyty

-


Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy, na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do:
- korzystania z niej na warunkach określonych w umowie,
- zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu z odsetkami w oznaczonych terminach,
- spłaty (zapłaty) prowizji od udzielonego kredytu.

Zdolność kredytowa – jest to zdolność do zapłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach ustalonych w umowie. Kredytobiorca jest zobowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty niezbędne do dokonania oceny zdolności.

Elementy umowy kredytowej:
1.strony umowy
2.kwota i waluta kredytu
3.cel, na który kredyt został przeznaczony
4.zasady i terminy spłaty kredytu
5.wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany
6.sposób zabezpieczania kredytu
7.zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu
8.terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych.
9.wysokość prowizji
10.warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy

System Credit Scoring – określa za pomocą skali punktowej (0-10) ocenę ryzyka kredytowego (determinanty):
1) Zawód lub charakter pracy
2) Status mieszkaniowy
3) Ocena wiarygodności
4) Długość okresu zatrudnienia na obecnym stanowisku
5) Długość okresu zatrudnienia pod obecnym adresem
WIBID – Stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków.
WIBOR – Oprocentowanie po jakim skłonne są udzielić pożyczek innym bankom.
LIBOR – stopa rynku międzybankowego
EURIBOR – stopa emisyjnego rynku międzybankowego liczona w Brukseli.
Prowizja – opłata pobierana przez bank za czynności bankowe (zryczałtowana lub określony procent wartości kredytu):
1) Przygotowawcza – rekompensuje koszty, związane ze sporządzeniem umowy kredytowej.
2) Administracyjna – pokrywa koszty związane z administrowaniem.
3) Za wcześniejszą spłatę kredytu
4) Od zaangażowania – od niewykorzystanej kwoty przyznanego kredytu.Rodzaje kredytów


A. według terminu:
-krótkoterminowe do 1 roku
-średniterminowe do 3-5 lat
-długoterminowe od 3-5 lat wzwyż
B. rodzaju waluty:
- złotowe
- walutowe
C. według celu kredytu:
- obrotowe
- inwestycyjne
D. według podmiotu zaciągającego kredyt:
- dla podmiotów gospodarczych
- dla osób fizycznych
E. funkcjonujące w rachunku:
- terminowym
- kredytowym nie odnawialnym
- kredytowym
F. ze względu na przedmiot kredytowania i zabezpieczenia:
- hipoteczne
- lombardowe
- samochodowe
G. w zależności od oprocentowania:
- komercyjne
- preferencyjne
H. ze względu na sposób płaty:
- w ratach stałych
- w ratach malejących
- z ratą balonową

Kredyt konsumencki


Kwota od 500 do 80 tysięcy złotych, termin spłaty powyżej 3 miesięcy
Są to kredyty i pożyczki w rozumieniu prawa bankowego a także umowy na mocy których kredytobiorca wpłaca pieniądze w zamian za obietnicę udzielenia kredytu w przyszłości (tzw. system argentyński).

Część przepisów ustawy o kredycie konsumenckim stosuje się do kredytu polegającego na przekroczeniu salda rachunku czyli tzw. debetu
Jeśli bank który prowadzi konto nie zażąda zwrotu pieniędzy w ciągu 3 miesięcy oznacza to że udzielił kredytu konsumentowi i musi go poinformować między innymi o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.

Kredytodawcą nie musi być bank lecz także spółdzielcza kasa oszczędnościowo kredytowa lub jakakolwiek inna firma.
Kredytobiorcą może być tylko konsument czyli osoba fizyczna a przeznaczeniem kredytu nie może być finansowanie działalności gospodarczej.
Każdy kto zdecyduje się zaciągnąć kredyt będzie mógł z niego zrezygnować w ciągu 10 dn od zawarcia umowy kredytowej, w takim przypadku zapłacone prowizje podlegają zwrotowi ( z wyjątkiem tzw. opłaty przygotowawczej).kredyty - dodano: 2006-04-12

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.