ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Kto może otrzymać świadczenie z programu Rodzina 500 Plus?

-
Kto może otrzymać świadczenie z programu Rodzina 500 Plus?
Program Rodzina 500 Plus to nieopodatkowane 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie. W przypadku rodzin o niskich dochodach świadczenie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Na które dzieci przysługuje świadczenie

Świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie bez kryterium dochodowego oraz na pierwsze (także jedyne) dziecko dla rodzin o niskich dochodach, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie lub jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, jeśli dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł na miesiąc. Pieniądze będą wypłacane regularnie co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia.

Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia Rodzina 500 Plus

Do uzyskania świadczenia wychowawczego uprawnieni są rodzice dzieci, opiekunowie prawni (osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) bądź opiekunowie faktyczni dziecka (osoby, które przejęły opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka). 500 zł otrzyma także rodzina zastępcza - świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Dzieciom adoptowanym świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.

Nie jest ważny stan cywilny rodziców. Wsparcie dostaną wszystkie rodziny — te, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci (niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych).

Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym — oboje mogą złożyć wniosek. Wsparcie zostanie przyznane proporcjonalnie do wymiaru opieki.

W ciągu roku spadły dochody rodziny poniżej progu? Złóż nowy wniosek

Jeśli w rodzinie, w trakcie funkcjonowania programu, zmienia się sytuacja materialna - dochód na jedną osobę się zmieni i będzie niższy niż 800 zł albo 1200 zł netto miesięcznie (jeśli co najmniej jedno z dzieci ma orzeczoną niepełnosprawność) — można starać się o pieniądze też na pierwsze dziecko. Należy złożyć wtedy nowy wniosek.

Kto może otrzymać świadczenie z programu Rodzina 500 Plus? - dodano: 2016-04-08

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.